REGULAMIN

 

Regulamin Sklepu Szewska Store.

I. UWAGI WSTĘPNE/INFORMACJE OGÓLNE/POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.e-szewska.pl
 2. Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Sklep Sportowy Szewska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000601778 Sklep Sportowy Sp. z o.o., ul Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, NIP: 8992783391  , REGON: 363708048 , dane kontaktowe tel. 533741279, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-szewska.pl
 3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część umowy sprzedaży  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Umowy) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 5. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Na każdy sprzedany Produkt jest wystawiany paragon lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta).
 7. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.
 8. Rejestracja konta w sklepie jest bezpłatna.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Kupujący

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający  składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami .

KUPUJĄCY/KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą Produkty od Sprzedawcy

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRZEDMIOT UMOWY/PRODUKT – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży Produktów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający  obowiązki informacyjne nałożone ustawowo

SKLEP INTERNETOWY– prowadzony przez Sprzedawcę  w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Kupujący mają możliwość nabywania Produktów;

SPRZEDAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.e-szewska.pl –  Sklep Sportowy Szewska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000601778 Sklep Sportowy Sp. z o.o., ul Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, NIP: 8992783391  , REGON: 363708048 , dane kontaktowe tel. 533741279, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-szewska.pl

STRONA – serwis internetowy www.e-szewska.pl

UMOWA /TRANSAKCJA – rozumie się przez to umowę sprzedaży

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

ZAMÓWIENIE– oświadczenie Kupującego o zakupie Produktu oferowanego  za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Produkt, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu z następującymi wymogami technicznymi:
  • dla komputerów klasy PC: rozdzielczość ekranu 1024×768 lub wyższa, 32-bitowa głębia kolorów,  aktualna wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera Safari, wymaga włączonej obsługi plików Cookies oraz JavaScript;
  • dla urządzeń mobilnych: aktualna wersja przeglądarki internetowej: Android browser, Mobile Safari , BlackBerry Browser, Firefox for mobile, Chrome for Ios, Opera Mobile;
  • Sprzedawca  nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta

w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów technicznych określonych w ustępie powyżej.

2. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:

3. rejestracja na Stronie  pod adresem http://www.e-szewska.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych tj.:

  • ulicy,
  • nr. domu,
  • nr. lokalu,
  • kodu pocztowego,
  • miejscowości,
  • imienia,
  • nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • nr. telefonu

b) posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;

c) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;

e) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę,  podanych w związku z realizacją  Zamówienia, zawarte są w pkt.  IX niniejszego Regulaminu

5. Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta.

6. Zalogowanie polega na podaniu loginu (adresu email podanego podczas rejestracji) oraz hasła podanego podczas rejestracji Konta na stronie internetowej.

7. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Kupujący jest ponadto zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

8. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie Internetowym.  W razie powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować do czasu wyjaśnienia sprawy.

9. Zakładając Konto w Sklepie Internetowym, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie Internetowym (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Klienta formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”). Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

10. Klient  może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Klienta konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

11. Ponadto, składając Zamówienie, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy.

12. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

IV. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej
  i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów
  w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (faktura). Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W razie potrzeby uzyskania faktury VAT w formie papierowej, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

V. SPOSÓB PLATNOŚCI

1. Kupujący jest zobowiązany do podania właściwego adresu dla doręczenia przedmiotu umowy.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki powstałe wskutek podania błędnego adresu przez Kupującego.
3. Sprzedawca oświadcza, sposobami dostawy są:

 • przesyłka kurierska realizowana przez: K-EX Sp. z o.o.  ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (Siedziba)
 • przesyłka InPost do Paczkomatu WRO11A (ul. Braniborska 84)

4. W razie wyboru  przez Kupującego sposobu dostawy,  o którym mowa w ust. 3a Kupujący  ponosi koszt dostarczenia przedmiotu Umowy w stałej kwocie wynoszącej:

 • Przesyłka przedpłacona – 15,00zł
 • Przesyłka za pobraniem – 20,00zł

5. W razie wyboru  przez Kupującego sposobu dostawy,  o którym mowa w ust. 3b Kupujący  ponosi koszt dostarczenia przedmiotu Umowy w stałej kwocie wynoszącej:

 • Przesyłka InPost do WRO11A – 5,00zł

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Kupującemu przedmiotu umowy w terminie 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.

VI. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1. Kupujący jest zobowiązany do podania właściwego adresu dla doręczenia przedmiotu umowy.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki powstałe wskutek podania błędnego adresu przez Kupującego.
3. Sprzedawca oświadcza, sposobami dostawy są:

 • przesyłka kurierska realizowana przez: K-EX Sp. z o.o.  ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (Siedziba)
 • przesyłka InPost do Paczkomatu WRO11A (ul. Braniborska 84)

4. W razie wyboru  przez Kupującego sposobu dostawy,  o którym mowa w ust. 3 a Kupujący  ponosi koszt dostarczenia przedmiotu Umowy w stałej kwocie wynoszącej:

 • Przesyłka przedpłacona – 15,00zł
 • Przesyłka za pobraniem – 20,00zł
 • Przesyłka InPost – 5,00zł

5. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Kupującemu przedmiotu umowy w terminie 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1 Konsument wykonuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@e-szewska.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Po odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres określony niniejszym regulaminem  tj. Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15A lok. 14, 52-235 Wrocław niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nienoszący żadnych śladów użytkowania
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dostarczenie dowodu odesłania przedmiotu umowy może nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej.
 11. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
 • o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
 • o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Uprawnienia opisane w niniejszej części VII nie dotyczą Klientów, którzy  zawarli umowę
w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych
w ofercie sprzedaży.

2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Nie uważa się za wadę fizyczną rzeczy takiej zmiany, której powodem jest naturalne zużycie w szczególności: starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek, wyściółek, zapiętek, odkształcenia spowodowane złym dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia, przepocenia lub brakiem konserwacji.

4. Nie uważa się za wadę fizyczną uszkodzeń mechanicznych  powstałych w szczególności wskutek : zniszczenia, przetarcia zapiętek od zakładania lub zdejmowania butów bez uprzedniego rozsznurowania oraz użytkowania niedokładnie/luźno zasznurowanego obuwia, rozerwania lub rozdarcia przy piętach w wyniku ściągania obuwia metodą zapierania pół parę o pół parę, zapadania się pięty  z powodu punktowego obciążenia podeszwy, noszenie obuwia luźno zasznurowanego, odbicia, otarcia, wytarcia, pęknięcia w miejscach zgięcia butów, wykwity i ślady po przemoczeniu.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą  na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres: Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres mailowy sklep@e-szewska.pl . Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji.

8. Reklamacja powinna zawierać:

 • opis przedmiotu umowy i datę zakupu.
 • Imię oraz nazwisko Kupującego
 • opis wad
 • żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny, odstąpienia od umowy
 • dane kontaktowe Kupującego jeśli są inne niż podane podczas zakupów.
 • załączony paragon lub fakturę VAT

9.  Kupujący obowiązany jest dostarczyć na koszt sprzedawcy wadliwy towar w stanie kompletnym, czystym i bez zabrudzeń.

10. Sprzedawca nie udziela gwarancji na żaden przedmiot umowy.

11. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest obowiązkowe.

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

3. Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:

a) nazwisko i imię,

b) adres zamieszkania lub pobytu,

c) numer telefonu,

d) adres poczty elektronicznej,

e) rozmiar stopy.

4. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:

a) należytego wykonania zawieranych umów sprzedaży,

b) rozpatrywania reklamacji,

Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

5. Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem – osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres mailowy sklep@e-szewska.pl jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

7. Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

3. Zapis ust. 2 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

6. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
w tym w szczególności uprawniony jest do:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
   o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
   o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

7. Wszelkie zwroty, wymiany lub reklamację należy przesyłać na adres Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15A lok. 14, 52-235 Wrocław.

8. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000601778.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)