REGULAMIN

 

Wersja Archiwalna

I. UWAGI WSTĘPNE/INFORMACJE OGÓLNE/POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.e-szewska.pl

2. Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Sklep Sportowy Szewska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000601778 Sklep Sportowy Sp. z o.o., ul Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, NIP: 8992783391 , REGON: 363708048 , dane kontaktowe
 tel. 533741279, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-szewska.pl

3. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Umowy) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

5. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Na każdy sprzedany Produkt jest wystawiany paragon lub faktura VAT (w zależności od życzenia Klienta).

7. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.

8. Rejestracja konta w sklepie jest bezpłatna.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Kupujący

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami .

KUPUJĄCY/KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą Produkty od Sprzedawcy

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRZEDMIOT UMOWY/PRODUKT – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży Produktów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający obowiązki informacyjne nałożone ustawowo

SKLEP INTERNETOWY– prowadzony przez Sprzedawcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Kupujący mają możliwość nabywania Produktów;

SPRZEDAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.e-szewska.pl – Sklep Sportowy Szewska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000601778 Sklep Sportowy Sp. z o.o., ul Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, NIP: 8992783391 , REGON: 363708048 , dane kontaktowe 
tel. 533741279, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-szewska.pl

STRONA – serwis internetowy www.e-szewska.pl

UMOWA /TRANSAKCJA -rozumie się przez to umowę sprzedaży

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

ZAMÓWIENIE– oświadczenie Kupującego o zakupie Produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Produkt, który Klient zamierza nabyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu z następującymi wymogami technicznymi:

a) dla komputerów klasy PC: rozdzielczość ekranu 1024×768 lub wyższa, 32-bitowa głębia kolorów, aktualna wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera Safari, wymaga włączonej obsługi plików Cookies oraz JavaScript;

b) dla urządzeń mobilnych: aktualna wersja przeglądarki internetowej: Android browser, Mobile Safari , BlackBerry Browser, Firefox for mobile, Chrome for Ios, Opera Mobile;

2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta

w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów technicznych określonych w ustępie powyżej.

3. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:

a) rejestracja na Stronie pod adresem http://www.e-szewska.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych tj.:

  • ulicy,
  • nr. domu,
  • nr. lokalu,
  • kodu pocztowego,
  • miejscowości,
  • imienia,
  • nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • nr. telefonu

b) posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego

dokonano rejestracji Konta;

c) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;

e) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu

4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, podanych w związku z realizacją Zamówienia, zawarte są w pkt. IX niniejszego Regulaminu

5. Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta.

6. Zalogowanie polega na podaniu loginu (adresu email podanego podczas rejestracji) oraz hasła podanego podczas rejestracji Konta na stronie internetowej.

7. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Kupujący jest ponadto zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

8. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie Internetowym. W razie

powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować do czasu wyjaśnienia sprawy.

9. Zakładając Konto w Sklepie Internetowym, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie Internetowym (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Klienta formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”). Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

10. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Klienta konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

11. Ponadto, składając Zamówienie, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy.

12.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

IV. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.

2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (faktura). Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. W razie potrzeby uzyskania faktury VAT w formie papierowej, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

V. SPOSÓB PLATNOŚCI

1. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Cenę stanowi cena zakupu towaru powiększona o koszty transportu i inne opłaty podane podczas zakupu powiększone o wartość podatku od towarów i usług.

4. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby uiszczenia ceny:

a) przelew na podany przez Sprzedającego rachunek bankowy tj. Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, nr rachunku: 64 1140 2004 0000 3602 7607 4303

b) PayU (e-przelewy)

c) Pay-Pal

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

5. Kupujący zobowiązuje się uiścić cenę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Brak zapłaty w powyższym terminie powoduje wygaśnięcie umowy.

7. W tytule przelewu Kupujący jest zobowiązany podać nazwę przedmiotu. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany do podania w tytule przelewu słowa „FAKTURA”. Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę VAT za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego zapłaty ceny, tylko w przypadku zaznaczenia tej opcji w formularzu.

VI. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1. Kupujący jest zobowiązany do podania właściwego adresu dla doręczenia przedmiotu umowy.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki powstałe wskutek podania błędnego adresu przez Kupującego.

3. Sprzedawca oświadcza, sposobami dostawy są:

a) przesyłka kurierska realizowana przez: K-EX Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce (Siedziba)

b) odbiór osobisty

4. W razie wyboru przez Kupującego sposobu dostawy, o którym mowa w ust. 3 a Kupujący ponosi koszt dostarczenia przedmiotu Umowy w stałej kwocie wynoszącej:

a) Przesyłka przedpłacona – 15,00zł

b) Przesyłka za pobraniem – 20,00zł

5. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Kupującemu przedmiotu umowy w terminie 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

6. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

2. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt 1 Konsument wykonuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres sklep@e-szewska.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest uważana za niezawartą.

5. Po odstąpieniu od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres określony niniejszym regulaminem tj. Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15A lok. 14, 52-235 Wrocław niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar powinien być nieużywany i nieprany.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dostarczenie dowodu odesłania przedmiotu umowy może nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej.

11. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Uprawnienia opisane w niniejszej części VII nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres: Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres mailowy sklep@e-szewska.pl . Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia reklamacji.

6. Reklamacja powinna zawierać:

a. opis przedmiotu umowy i datę zakupu.

b. Imię oraz nazwisko Kupującego

c. opis wad

d. żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny, odstąpienia od umowy

e. dane kontaktowe Kupującego jeśli są inne niż podane podczas zakupów.

f. załączony paragon lub fakturę VAT

7. W przypadku gdy Kupujący nie otrzyma przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedającego zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej.

8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na żaden przedmiot umowy.

9. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest obowiązkowe.

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1182 z późn. zm.).

3. Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:

a) nazwisko i imię,

b) adres zamieszkania lub pobytu,

c) numer telefonu,

d) adres poczty elektronicznej,

e) rozmiar stopy.

4. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:

a) należyte wykonanie zawieranych umów sprzedaży,

b) rozpatrywanie reklamacji,

5. Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

6. Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem – osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres mailowy
sklep@e-szewska.pl jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

8. Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

3. Zapis ust. 2 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

6. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

c) uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

7. Wszelkie zwroty, wymiany lub reklamację należy przesyłać na adres Sklep Sportowy Szewska Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 15A lok. 14, 52-235 Wrocław.

8. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000601778.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 3 – Wzór formularza reklamacji

Załącznik nr 4 – Wyciąg z przepisów Kodeksu Cywilnego

Wrocław, 09 listopada 2015 r.

Załącznik nr 4 do

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-SZEWSKA.PL

Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

DZIAŁ II

Rękojmia za wady

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Art. 5563. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany

rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Art. 5612. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Art. 5613. Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Art. 5614. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art. 5615. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art. 562. § 1. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

§ 2. (uchylony).

Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564. W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art. 565. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Art. 567. § 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Art. 5681. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.

Art. 573. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574. § 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 5751. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2-5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.