Regulamin Stwórz Custom

REGULAMIN

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY „STWÓRZ CUSTOM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Szewska Sneakers Store i  Pucybuty  przy zamawianiu  przez Klientów  za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.e-szewska.pl usługi „stwórz CUSTOM”.

2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w Sklepie Internetowym określa  Regulamin Sklepu Szewska Store dostępny pod adresem http://e-szewska.pl/regulamin-sklepu-2/.

3. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Zaznaczając dodatkowy chceck-box ”stwórz CUSTOM”  Kupujący akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Promocja trwa do odwołania.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

CHECK BOX- okienko z polem do zaznaczania na skutek jednokrotnego przyciśnięcia kursorem myszy

CUSTOM- nadanie obuwiu spersonalizowanego wyglądu poprzez malowanie obuwia na podstawie gotowego wzoru lub projektu

KUPUJĄCY/KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą Produkty od Sprzedawcy

PRZEDMIOT UMOWY/PRODUKT – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PUCYBUTY- oznacza podmiot współpracujący z Szewska Sneakers Store przy realizacji usługi „stwórz CUSTOM”, tj. Jakuba Bartoszek prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji  CEIDG pod nazwą Vendo Jakub Bartoszek, ul. Kościelna 56, 98-260 Burzenin, NIP 827 225 74 38, REGON: 101 64 27 37, adres do doręczeń: ul. Sokolnicza 7/17 lok.6, 53-673 Wrocław

REGULAMIN  – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży Produktów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający  obowiązki informacyjne nałożone ustawowo

SKLEP INTERNETOWY– prowadzony przez Sprzedawcę  w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Kupujący mają możliwość nabywania Produktów;

STRONA – serwis internetowy www.e-szewska.pl

„STWÓRZ CUSTOM”- usługa polegająca na zleceniu Pucybuty usługi malowania obuwia  na podstawie gotowego wzoru lub projektu

SZEWSKA SNEAKERS STORE-  Sklep Sportowy Szewska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000601778 Sklep Sportowy Sp. z o.o., ul Asfaltowa 15 A lok. 14, 52-235 Wrocław, NIP: 8992783391  , REGON: 363708048, dane kontaktowe tel. 533741279, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-szewska.pl

ZAMÓWIENIE– oświadczenie Kupującego o zakupie Produktu oferowanego  za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Produkt, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

III. SPOSÓB ZLECANIA USŁUGI „STÓRZ CUSTOM”

1. Klient dokonuje zakupu obuwia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej. Szczegółowa procedura składania zamówień została zawarta w Regulaminie Sklepu Szewska Store.

2. Możliwość zamówienia przez Klienta usługi  dotyczy obuwia, którego zdjęcie oznaczone jest logiem „stwórz CUSTOM”.

3. Podczas składania zamówienia należy  zaznaczyć dodatkowy chceck-box „stwórz CUSTOM”.

4. Zamówiony produkt zostanie przekazany przez Szewska Sneakers Store  bezpośrednio Pucybuty.

5. Pucybuty w terminie 2 dni roboczych skontaktują się z Klientem telefonicznie oraz mailowo w celu ustalenia dokładnego projektu customu.

6. Po akceptacji przez Klienta indywidualnego projektu  customu i ustaleniu ceny oraz terminu realizacji następuje płatność za usługę na rzecz Pucybuty.

7. Czynności określone w ust. 5 i 6 wykonuje Pucybuty, na podstawie zasad określonych przez Pucybuty.

8. Obuwie jest wysyłane do Klienta  po wykonaniu przez Pucybuty usługi „stwórz CUSTOM” .

9. Za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie przez Pucybuty usługi „stwórz CUSTOM”  wyłączną odpowiedzialność ponosi Pucybuty.

IV. PROMOCJA

1. Każdy Klient Sklepu Internetowego otrzymuje kupon rabatowy uprawniający do  15% jednorazowej zniżki na wszystkie usługi Pucybuty.

2. Kupon rabatowy na przyszłe usługi Pucybuty przekazywany jest Klientowi wraz z wydawanym/wysyłanym obuwiem.

3. W celu uzyskania rabatu Klient przekazuje Pucybuty, kod promocyjny: PUCYBUTY.

4. Kod promocyjny ważny jest przez 3 miesiące od daty odbioru butów.

5. Rabat nie dotyczy zlecenia usługi „STWÓRZ CUSTOM” za pośrednictwem  Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.e-szewska.pl. Usługa ta jest wykonywana przez Pucybuty po cenach regularnych.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz określonych w Regulaminie Sklepu Szewska Store.

2. Dodatkowo Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi „stwórz CUSTOM”- Pucybuty, tj.  Jakubowi Bartoszek prowadzącym działalność gospodarczą Vendo Jakub Bartoszek, ul. Kościelna 56, 98-260 Burzenin, NIP 827 225 74 38,  oraz,  potwierdza, że został poinformowany, iż administratorami danych osobowych będą: Sklep Sportowy Szewska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Asfaltowej 15A lok. 14 52-235 Wrocław, KRS: 0000601778,NIP 8992783391, Jakub Bartoszek prowadzący działalność gospodarczą Vendo Jakub Bartoszek, ul. Kościelna 56, 98-260 Burzenin, NIP 827 225 74 38,oraz, że przysługuje mu prawo wglądu oraz modyfikacji podanych danych.

3. Podanie danych i wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Pucybuty ma charakter dobrowolny, niemniej jednak bez ich przekazania nie będzie możliwe skorzystanie z usługi „stwórz CUSTOM” za pośrednictwem Sklepu internetowego Szewska.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu Współpracy , jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Niniejszy Regulamin dla Klientów jest jedynym dokumentem określającym zasady współpracy  z Pucybuty przy realizacji usługi „stwórz CUSTOM”. Ulotki i inne dokumenty przeznaczone dla Klientów mają jedynie charakter poglądowy.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie Regulamin Sklepu Szewska Store dostępny pod adresem http://e-szewska.pl/regulamin-sklepu-2/ oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

 

Wrocław, 10 maja 2017 r.